บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มสระแก้ว จำกัด
- จัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 กรรมการบริษัท 1.นายศุภชัย จินตนาเลิศ 2. นายชนะ จินตรัตนวงศ์ 3. นายเชวง จินตนาเลิศ 4. นางสุภาภรณ์ จินตนาเลิศ - มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท - สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 116/1 หมูที่ 2 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลอหาด จังหวัดสระแก้ว